Pondělí 26. července 2021, svátek má Anna
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 26. července 2021 Anna

Protiústavní ministr zdravotnictví

20. 06. 2021 12:37:03
Už v nyní platném zákonu o ochraně veřejného zdraví se mu podařilo vyrušit ústavu, krizový zákon, soudy a dokonce i vládu. A bude ještě hůř?

Právník Ondřej Dostál správně naši veřejnost upozorňuje, že Nejvyšší správní soud opakovaně ruší vládní nařízení, resp. opatření MZ ČR, s tím, že toto ministerstvo nerespektuje český ústavní rámec.

Právníci na Advokatnidenik.cz mj. varují před další novelou zákona o ochraně veřejného zdraví z května a novelou pandemického zákona (tisk 1225). S tím, že by omezovala základní práva a svobody nikoli jen kvůli covid-19, ale i kvůli jiným infekčním nemocem. Zdá se, že každá infekční nemoc by se nakonec mohla povinně testovat, očkovat, prokazovat covid - pasem. Přestože i ve vztahu ke covid-19 se v r. 2020 ohradily proti plošnému testování bezpříznakových osob např. Společnost pro lékařskou mikrobiologii či Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu.

Avšak ministerstvo je jakoby hluché a slepé, ve vztahu k velmi závažným omezením práv lidí chce své návrhy v poslanecké sněmovně projednávat ve zrychleném tempu, snad aby zákonodárci neměli možnost pořídit si k tomu odborné posudky (nejen ze zdravotnictví, ale i právní).

Na Podnikatel.cz jsem si pročetla již platnou novelu zákona o ochraně veřejného zdraví k dubnu 2021. Lze si ji porovnat např. s německým zákonem o ochraně před infekčními nemocemi (dostupný na internetu, IfSG, Infektionsschutzgesetz). Myslím, že jakýkoli průměrně nadaný český právník by podobně jako já při tomto srovnání duševně i tělesně trpěl. Jak tato novela mohla projít českým parlamentem?

České ministerstvo zdravotnictví základní práva občanů zakotvená ústavou buď zcela pomíjí (jako by neexistovala) nebo je silně oklešťuje, aniž by to konkrétně upřesnilo, aniž by byl v ČR vyhlášen nouzový stav (pandemie či masivně ohrožující epidemie národního rozsahu). Vyrušilo se právo občana odvolat se k soudům (převážně se jen konstatuje, že rozhodnutí "orgánu ochrany veřejného zdraví" nemá odkladný účinek, někdy MZ zmíní, že člověk se může odvolat k lékaři, který ale už předtím rozhodl v neprospěch občana!, někdy se občan může odvolat k hygienické stanici - další cesta vymáhání spravedlnosti už zmíněna není).

Už jen ve vztahu k upírání základního práva odvolat se proti rozhodnutí hygienika či lékaře k soudu lze normu označit za protiústavní, příslušná ustanovení by se musela zrušit a nahradit jinými, jež by odpovídala nejen celkovému českému právnímu rámci, ale také mezinárodním konvencím, jež jsou pro ČR závazné.

Německý zákon pro ochranu před infekčními nemocemi: pečlivě rozlišuje, kdy jde cca o 20 nejnebezpečnějších infekčních chorob (speciální podmínky jejich hlášení), ale hlavně - konkretizuje, co lze a jak činit, když parlamentní komora (Spolkový sněm) potvrdí epidemii národního rozsahu. A tu může či má německý parlament vyhlásit, když jsou splněny určité podmínky, zjevně prudce se šířící významně nebezpečná nemoc (zkracuju to, němečtí právníci to definují líp), nové přírůstky případů na 100 000 obyvatel apod.

Jedině pak může spolková vláda (nebo příslušná zemská vláda) svým nařízením rozhodnout ev. o omezení vycházení, shromažďování, uzavření či omezení škol, různých provozů apod. V SRN je dost zvykem, že ministerstvo zdravotnictví vytváří předpisy spolu s ministerstvem spravedlnosti, ve vztahu k ochraně veřejného zdraví je upřesněno, kdy má rozhodnout ve spolupráci mj. s ministrem práce (např. změny u pracovních sil ve zdravotnictví). Ale hlavně: v SRN jsou různá nařízení stále ve všech bodech opřena o zákon, zatímco v ČR zákon klíčové věci neupřesňuje a MZ ČR si může podzákonným předpisem dělat s občany cokoliv. Navíc německá vláda se - než vydá nařízení doplňující zákon - převážně opírá ještě i o tzv. Národní radu (ta se někdy označuje za druhou komoru parlamentu či za "zemskou komoru", jsou v ní zástupci spolkových zemí, ale zajišťuje zpravidla širší demokracii, umožňuje vůči spolkové vládě širší oponenturu).

Vraťme se k českému zákonu: Ministerstvo zdravotnictví (nebo také jen hygienická stanice) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a "nebezpečí jejího vzniku" (bez vazby na cokoli konkrétně uvedeného). Stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních nemocí a rozhoduje o jejich ukončení. Na žádost KHS (hygieniků) dává povolení k mimořádnému očkování (bez vyhlášení nouzového stavu, bez upřesnění druhu nemoci - to má řešit podzákonný předpis, který ale ani není pojmenován). Dokonce by nás ministerstvo či hygienik mohli mj. preventivně "léčit", opět bez upřesnění.

Za nejhorší lze považovat §§ 62, 64, 69, 70, 71, 80, ale těch strašných, vymykajících se ústavním principům i mezinárodním konvencím, a dokonce místy i zákonům o zdravotních a specifických zdravotních službách, je víc.

Bez vyhlášení nouzového stavu? Nevidím tu žádný odkaz, kdo jak rozhodne, že v konkrétním případu jde o závažnou epidemii národního rozsahu. Ale ani tak podle mě nesmí dojít k tomu, že v zákoně není výslovně uvedena konkrétní závažná infekční nemoc, konkrétní druh omezení práv (většina věcí by se odvíjela od podzákonných předpisů, na něž nemá vliv parlament). V ČR by stačilo, že se některý z hygieniků či lékařů domnívá, že někdo "je podezřelý z nákazy", a tato osoba by byla nejen povinna podrobit se izolaci, ale i jakýmkoli vyšetřením, a dokonce i léčbě. A komu by se na tom něco nezdálo, byl by zpacifikován policií. Někdy se člověk může odvolat ev. k ministerstvu zdravotnictví - a co soudy?

Už tu silně nejde jen o covid-19, ale západní země i u této nemoci pečlivě rozlišují: při důvodném podezření karanténa (zpravidla doma, jinde jedině, když je to nezbytné, doma se dnes dá být i v případě tbc aj.), infekčnost v určitém čase odezní, takže ani není vždy nutné člověka vyšetřovat. Očkování má SRN postaveno převážně na dobrovolné bázi, rovněž léčba je v německém občanském zákoníku velmi citlivě řešena tak, aby se nemanipulovalo s tělesnou nedotknutelností člověka; výjimka je spíš u imigrantů - ověřit vyšetřením ne/přítomnost některých nejzávažnějších infekčních nemocí. (MZ ČR na tuto prevenci moc nemyslí, ale nařizuje cizincům blíže neurčené očkování.)

Český zákon přímo vybízí k nucenému očkování (bez pojmenování jeho druhů), nutí k tomu lékaře, ač by mohl mít některé námitky. Z říše totalitního státu např. § 71 říká, že bez souhlasu fyzické osoby lze provést test na HIV např. u těhotných žen! V jiném paragrafu se uvádí, že lékař v porodnici může z vlastního rozhodnutí - bez souhlasu rodičky - očkovat novorozence mj. proti tbc, ač plošné očkování bylo zrušeno: ministerstvo ukládá, aby lékař jednal podle vlastního názoru - že třeba právě tento novorozenec by mohl být ve svém životě více ohrožen.

Bude se to týkat např. romských dětí? Když jsme právě řešili odškodnění žen, které byly v minulosti bez svého souhlasu sterilizovány? Přeneseme tedy nový druh násilí na děti rodičů, kteří "se nám nezdají"?

Nakládání s osobními daty v ČR je silně mimo evropské předpisy (ale MZ nám tvrdí, že právě kvůli EU bude některé údaje přeposílat dál). Pod rouškou požadavků z EU budou naši hygienici zpracovávat (mohou to zadat firmě) citlivé zdravotní a další údaje, bez upřesnění nemoci diagnóza, "rizikové chování", splnění povinnosti podrobit se léčení, pracovní prohlídky (tady už jde někdy o prevenci, nikoli o boj proti celosvětové pandemii), drogová závislost...

Německý zákon upřesňuje hlášení podle evropských předpisů: vyžadovalo by to nouzový stav mezinárodního rozsahu (!), kdy se mezinárodním institucím hlásí výskyt nemoci a zvolená opatření státu. V úzce vymezených situacích tedy německý úřad (Institut R. Kocha) může předat určité údaje, jen výjimečně ve vztahu k určité nemoci by se tu ocitlo jméno, narození, adresa, jméno ohlašovatele, výrazně závažná infekční nemoc (ve vztahu k celému světu a je to stejně víc upřesněno), ale určitě ne jakákoli nemoc či rozsáhlé sociální či profesní okolnosti. Naproti tomu české ministerstvo si opět pod pojmem infekční nemoci buduje rozsáhlé registry sběru dat o občanech.

Německý zákon: Epidemický stav může Spolkový sněm (parlamentní komora) vyhlásit, když jde o závažné ohrožení zdraví veřejnosti, s dynamickým nebezpečným přenosem nemoci, s odkazem na definice WHO. Pokud parlament vyhlásí epidemický stav národního rozsahu, vláda parlament pravidelně informuje o vývoji; pokud by se epidemický stav závažného rozsahu v parlamentu neprodloužil, zanikne jeho platnost. Těmto principům demokratického právního státu se MZ ČR chce vyhnout?

České ministerstvo neumí v souladu s celkovým právním řádem ČR a konvencemi řešit ani ty méně rizikové infekční nemoci. Např. silně diskriminuje pacienty s HIV, ač se někdy nakazí i slušní občané. Neumí řešit nic v souladu se standardním západním právem: např. i v Rakousku, které je v některých směrech západními odborníky označováno jako ten "poslední v Evropě" (míněno v té vyspělé části), pokud jde o reakci na změny v mezinárodním právu, je zákon mj. k nemocným s TBC: pokud by se člověk nemohl léčit doma a musel být nějakou dobu v ústavu, pak i zde má přístup k soudci, aby mu nikdo protiprávně nekrátil různá práva.

MZ ČR pod pojmem infekční nemoci zavádí policejně vojenský dril: občan je tu od toho, aby před jakýmkoli hygienikem sekal patkami. Úsměvné pak je nařízení, že infekčně nemocný (bez bližšího) se má podle rozhodnutí lékaře dostavovat ambulantně k nejrůznějším vyšetřením, jež si na něj lékař zrovna vymyslí. Ev. ho tam dovleče policista. Cestou se možná nakazí někdo další? Nebo jde např. o pohlavní nemoci, takže MZ ČR spoléhá na to, že cestou se snad nic nestane?

Německo stále zachovává základní princip: přiměřenost ve vztahu ke konkrétně pojmenované nemoci a vědeckým poznatkům k ní. Vynucovaným vyšetřením se tu šetří, např. jen při nástupu do určitého zařízení se ověřuje, zda dotyčný nemá plicní tbc. O očkování dětí se lékař radí s rodiči. Léčit tělesnou nemoc - to přísluší v zásadě jen samému člověku, jak se rozhodne (s tím, že neohrozí druhé), s rozlišením u jedince bez schopnosti úsudku, kdy ale opatrovník musí zajistit přezkum soudem. U závažné přenosné nemoci se samozřejmě i v SRN volí karanténa či jiná opatření, ale jinak než v ČR.

ČR ve zdravotnictví (nejen u infekčních nemocí) systematicky ruší nejzákladnější práva. Namátkou jsem na internetu zjistila, že jsme měli před pandemií asi 5 případů TBC na 100 000 obyvatel (samozřejmě žádná země nezná skutečný počet). Německo, které bylo zaplaveno migranty a má i další intenzivnější kontakty se zahraničím, mělo 5,8 případu, jejich počet klesal - při pečlivém vážení zákonných ustanovení, aby se do osudu jedince nezasahovalo nepřiměřeně, bez využití možných mírnějších alternativ.

Autor: Vladimíra Bošková | neděle 20.6.2021 12:37 | karma článku: 20.75 | přečteno: 429x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 18.75 | Přečteno: 386 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.52 | Přečteno: 339 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Také Švýcaři protestují

Nelíbí se jim zvýšené pravomoci vlády v době, kdy pandemie není. Nesouhlasí s používáním covid-pasu ve společenském životě. Chtějí referendum.

25.7.2021 v 19:16 | Karma článku: 21.33 | Přečteno: 597 | Diskuse

Vladimíra Bošková

A co Češi?

V Austrálii a ve Francii se včera masivně demonstrovalo proti covid-pasu, proti jeho zneužití k omezování základních práv v situaci, kdy virus nezpůsobuje zdravotní škody.

25.7.2021 v 9:42 | Karma článku: 25.23 | Přečteno: 603 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

František Řehounek

San Francisco, první komunistické město v USA

"A když budete děti potřebovat třeba novou televizi, nebo lyže, půjdete prostě do obchodu a tam si ji vezmete. Bez peněz, ty nebudete potřebovat".

26.7.2021 v 19:15 | Karma článku: 21.80 | Přečteno: 298 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Zaměstnanec jako otrok

Vedení podniku OKD se rozhodlo dát každému očkovanému zaměstnanci 3000 Kč, těm neočkovaným bude pravidelně projíždět nosohltan. Násilím?

26.7.2021 v 16:26 | Karma článku: 18.75 | Přečteno: 376 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švédi mají protilátky

Celkově má 52,2 % švédské populace už protilátky proti covid-19. Deltu zachytili u více než 3000 infikovaných, ale ubývá hospitalizovaných a počet úmrtí je nízký.

26.7.2021 v 9:51 | Karma článku: 15.52 | Přečteno: 338 | Diskuse

Michael Laitman

Nejen epidemie

Svět se dostal do tak obtížného stavu, který ho donutí přejít ke sjednocení, ať si to přeje, nebo ne. Je nám to vnucováno shora, a pokud se nebudeme chtít sjednotit, sjednocení se stejně začne uskutečňovat.

26.7.2021 v 8:00 | Karma článku: 10.28 | Přečteno: 167 | Diskuse

Hana Dneboská

Cestování s třináctkou

A to nebyl pátek třináctého. A přesto. Kamarádka na cestě do Rakouska. Rodinná idylka, průjezd dé jedničkou pohoda, stotřicet žádná rychlost, sjezd z dálnice, pohoda končí. Průšvih.

26.7.2021 v 7:00 | Karma článku: 11.13 | Přečteno: 382 | Diskuse
Počet článků 1161 Celková karma 17.19 Průměrná čtenost 815

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz