Úterý 15. června 2021, svátek má Vít
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 15. června 2021 Vít

CoVPass není povinný

10. 06. 2021 12:56:01
Kdyby ministru A. Vojtěchovi psali zákony němečtí právníci: například očkování, ochrana dat či "opatření vlády" by vypadaly zcela jinak.

Covid - pas není povinný, uvádí německý ministr zdravotnictví. Kdo chce, pořídí si ho, kdo nechce, může použít své původní potvrzení o očkování, uzdravení z nemoci či otestování. Lidé se ze zemských portálů dovědí, u které autorizované osoby si mohou své písemné potvrzení ev. nechat přenést do digitální podoby (např. Berliner-Zeitung.de). Svaz lékárníků občanům nabízí, aby si na www.mein-apothekenmanager.de vybrali svou nejbližší lékárnu, kde jim tuto službu provedou zdarma (ministerstvo na to věnovalo zvláštní prostředky; praktičtí lékaři se tomu trochu brání s tím, že nejsou pasový úřad).

Českému ministru A. Vojtěchovi by stačilo předložit našemu parlamentu jediný stručný paragraf německého zákona o infekčních nemocech, podle něhož by se v ČR legalizoval dokument týkající se očkování, uzdravení z covid-19 a otestování. Přitom by se uznalo i to papírové vydání potvrzení, a hlavně měla ČR - tak jako právně vyspělé evropské země - vyjednat s členskými státy EU uznání nejen digitálního dokumentu. Němci mohou cestovat i se svým "žlutým sešitkem" (záznam o očkování v tištěné podobě). Pokud je převeden do mobilu, pak když zasvítí zeleně, hraniční kontrola ví, že je vše v pořádku.

České ministerstvo zdravotnictví ovšem pod záminkou "rychlého projednání covid - pasů" podstrčilo poslancům i tzv. elektronizaci zdravotnictví, která by znamenala faktické popření soukromí občanů v oblasti zdravotní péče. V podstatě jakýkoli zdravotní výkon by byl na ministerstvu (v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS) veden s naším jménem, adresou, rodným číslem atd.; i když by MZ tvrdilo, že pacient i lékař budou vstupovat na základě identifikátorů, celkové pojetí zákona nebrání dostatečně nežádoucí manipulaci se zdravotní dokumentací (pacient by se předem ani nedověděl, kdo si jeho dokumentaci vyžádal).

A je tu otázka: proč by se měly všechny údaje, které má naše zdravotní pojišťovna (u léčiv i SÚKL), paralelně vést pod střechou ministerstva, které nás neléčí ani za nás nehradí peníze?

Německo si mimořádně potrpí na ochranu osobních údajů, resp. ctí ústavu i mezinárodní konvence a také evropské předpisy (české ministerstvo je obchází či přímo porušuje). A vyřešilo v zákoně o infekčních nemocech (obdoba našeho zákona o ochraně veřejného zdraví) také mnohem líp tzv. zvláštní opatření při boji proti šíření nemoci covid-19.

Česká vláda "jede" podle Opatření MZ ČR (jež by měla sloužit jen pro výjimečně vyšší míru šíření nákazy) i v současnosti, při nízké míře infekce v regionech. A to dost svévolně, protože opatření nejsou konkrétněji provázána ani s pandemickým zákonem, ani se zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Německo má samozřejmě důkladnou právní úpravu, s níž nelze moc manipulovat v praxi. Nezbytná opatření (klíčová jsou vyjmenována) mohou být stanovena (pouze) po dobu stanovení epidemiologické situace Spolkovým sněmem (parlamentní komora); tzn. stát ani regiony nemohou zneužívat omezování práv a svobod mimo rozhodnutí parlamentu (buď existuje tzv. nouzový či ještě rizikový stav, nebo opatření musejí být uvolněna či zrušena).

V ČR se ovšem pandemický zákon, sepsaný příliš volně, zneužívá i pro dobu, kdy jde už jen o mírnější epidemiologickou situaci, a ministr Vojtěch se svými spolupracovníky by tuto možnost - volné manipulace s právy a svobodami - zřejmě chtěl zachovat i prostřednictvím zákona o ochraně veřejného zdraví. Alespoň to tak vypadá.

Německý zákon o infekčních nemocech (a zvláštní opatření proti covid-19) rozlišuje rizika, kdy lze vymezená opatření nařídit (či doporučit) celostátně a kdy regionálně (okresy, města). Stanovuje PSA tak, aby se s ním moc nedalo manipulovat: je jasné, že při hodnotě nad 50 nových případů covid-19 na 100 000 obyvatel (během 7 dnů) se musejí zvolit nejúčinnější opatření (ta byla během roku pandemie vyzkoušena - které z nich zbrzdí růst nákazy rychleji); jsou tu i hodnoty nad 35 a pod 35 případů.

V horší situaci - vyhlašuje ji na politice nezávislý Institut R. Kocha - lze omezit vycházení, zakázat či omezit různé provozy vč. škol či obchodů, patří k tomu i nařízení nosit roušky a držet odstupy. Jen v mimořádně těžké situaci (rychlé šíření nákazy, vysoký počet nových případů, riziko přetížení nemocnic) lze např. omezit ústavní právo shromažďování, pokud zpomalení šíření infekce nelze účinně bránit jinými opatřeními. Avšak pokud jde o návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení, nelze je nikdy omezit zcela (nepřípustná izolace občanů), musí se zachovat aspoň minimální kontakty (nelze "chránit" občany tak, že by steskem po svých bližních zemřeli).

Čili Německo může zvládat pandemii v jejích horších i mírnějších podobách podle zákona o infekčních nemocech (za konkrétněji vymezených podmínek), je ale určeno, kdy musí ministr s vládou předstoupit před parlament, pokud by potřeboval vydat určité nařízení. Např. pro nařízení ke covid - pasu musel získat souhlas Spolkového sněmu a Spolkové rady.

Někteří čeští odborníci (po zkušenostech s proměnlivými názory politiků) závidí Německu Institut R. Kocha (ten by mohl být i u nás založen zákonem patrně ve Státním zdravotním ústavu, SZÚ). Jeho vedení, kontrola a odborné činnosti jsou dobře upraveny, RKI vydává pro vládu, odborníky i obyvatelstvo doporučení (a ta jsou dlouhodobě tak dobrá, že jsou ve vysoké míře akceptována, veřejnost má kontrolu, nakolik se jimi řídí politici). Provádí se tu vynikající výzkumná činnost aj.

Naši odborníci by ale měli vědět, že až na velmi úzké výjimky RKI nedostává osobní údaje občanů. Statistiky, vědecké analýzy apod. lze velmi dobře zajistit na anonymizovaných či - omezeně -pseudonymizovaných datech. A osobní údaje v SRN nemá ani ministr zdravotnictví (to by se vzbouřili všichni lékaři, pojištěnci aj., německá společnost si potrpí na vyšší úroveň ochrany soukromí, takže se ani při očkování proti covid-19 nevytvořil centrální registr). A přesto odborníci RKI mají natolik dobré analýzy ve vztahu k pandemii či očkování proti covid-19, že jsou uznáváni v celém světě.

Každý německý zdravotník ví, že povinnému hlášení místnímu zdravotnímu úřadu podléhá kolem 20 nejzávažnějších infekčních nemocí: covid-19, cholera, tyfus apod. Je zákonem určeno, u kterých nemocí se použije jmenovité (např. tbc) nebo nejmenovité hlášení (zde stačí jen měsíc a rok narození, diagnóza, pohlaví, kód okresu). Avšak od místního zdravotního úřadu (hygienici) se odesílají informace o vymezených nemocech na zemské zdravotní úřady a na R. Koch institut převážně anonymizovaně nebo limitovaně pseudonymizovaně (dotčená osoba by šla dohledat, ale údaje o ní jsou vedeny zvlášť). Používá se datum narození, pohlaví a začáteční písmeno (křestního a dalšího) jména.

Ve výjimečných případech (zákonem dobře právnicky vymezených) by se tedy pacient dal dohledat, ale pokud to není nezbytné, jeho totožnost nelze identifikovat.

České ministerstvo si tuto oblast plete patrně se systémem urgentní péče či urgentního dohledávání dříve vyjádřeného přání pacienta; tomu ale dnes slouží databáze SÚKL či ÚZIS (postoj občana k dárcovství orgánů). U nás by stačilo - rozhodně ne v budově MZ ČR - situovat přání občanů (zda by v určitém zdravotním stavu chtěli prodlužovat život) při Komoře notářů, jak tomu bývá na Západě. A ev. na dobrovolné bázi zvolit např. rakouský systém elektronické zdravotní dokumentace (jistě to jde zajistit přes zdravotní pojišťovny); pokud by měl být povinný, pak s právem pacientů např. vymezit, do čeho lze nahlédnout při urgentní péči.

Ať se nám české ministerstvo nesnaží namluvit, že by nám zachránilo život tím, že naše data (úplně o celém našem životě) budou ležet pod jeho střechou (a přímo v rukou pracovníků ÚZIS, kteří jsou vystaveni tlaku lékařské či výzkumné lobby).

OČKOVÁNÍ: německý zákon o infekčních nemocech definuje, že při RKI je vytvořena stálá komise pro očkování (STIKO); je to veřejný orgán (nikoli tak tajemný jako v ČR). Členy ustavuje ministr zdravotnictví v dohodě se zemskými úřady (vyberou nejerudovanější odborníky), poradní hlas na schůzích mají zástupci ministerstva a spolkových zemí, stejně tak RKI a Institut P. Ehrlicha.

Od 70. let staví SRN očkování na dobrovolné bázi (s výjimkou armády či zdravotnických profesí, kdy zájemci o toto povolání předem ví, že tu jsou buď povinná či doporučená očkování). Doporučení STIKO pro obyvatelstvo jsou veřejná. Aby se některý druh očkování mohl stát povinným, musel by s tím počítat zákon (u nás se o tom rozhoduje veřejnosti neznámými podzákonnými předpisy).

Zatímco v ČR zákon říká, že na pokyn hygienika je lékař "povinen očkovat" (aniž by bylo upřesněno něco bližšího), německý zákon říká, že k očkování "je oprávněn" každý lékař. A dále: k povinnému očkování - pokud by bylo zákonem stanoveno - nesmějí být zavázáni jedinci s medicínskou kontraindikací.

Po vlnách migrace do Německa převážily v parlamentu hlasy pro "povinné" očkování dětí a některých dospělých proti spalničkám (jediná výjimka z jinak dobrovolného očkování). Posledním termínem splnění této povinnosti je 31.12.2021 (mezitím část občanů usiluje o zrušení tohoto opatření). Má se to týkat předškolních dětí navštěvujících komunitní zařízení a personálu v nich. Pokud neprokáží, že mají imunitu bez očkování.

Ovšem v SRN se děti neočkují násilím (neodebírají se rodičům). Pokud nejde o povinnou docházku do školních obecních zařízeních, pak neočkované dítě není přijato (a neočkovaný personál by tu v zásadě neměl pracovat, pokud nemá prokázanou odolnost vůči nákaze, nemá zdravotní kontraindikaci či nezíská další výjimku - tu jsem ještě přesně nedohledala). Jestliže je dítě povinné ke školní docházce, pak mu hygienici či vedení školy / školky nemohou všeobecně odepřít vstup kvůli neočkování či neexistenci důkazu o imunitě. To by mohli učinit jen přechodně v době šíření nákazy v lokalitě (dokud se místní nákaza po výskytu onemocnění šíří, byla zjištěna v obecním zařízení).

Rodiče odmítající (toto jediné povinné) očkování dítěte si může místní zdravotní úřad pozvat k rozhovoru a "vysvětlování". Zákon jsem ještě nepročetla celý, ale podle různých informačních zdrojů lze ev. uložit pokutu, podle médií jsou pokuty voleny výjimečně (rodina si zajistí náhradní péči o předškolní dítko, do základní školy smí nastoupit i bez očkování).

Obecně lze říci (podle statistik), že německé děti nejsou více nemocné než u nás.

Zdravotní úřad (hygienici), jak během stávající pandemie, tak ve vztahu k vymezeným nejzávažnějším infekčním nemocem, může činit vymezená nezbytná opatření proti šíření nákazy, např. rozhodnout o domácí izolaci nebo o zákazu vstupu na určité místo, uzavřít provozy apod. Ale NESMÍ NAŘÍDIT LÉČBU, protože existuje alternativa izolace apod. (u nás se stále z dob totalitního státu udržuje v zákonech mj. riziko "nucené" léčby, ač by se tomu štrasburský soud pro lidská práva divil).

Německý zákon o infekčních nemocech tedy umožňuje ve vztahu (jen) k nejzávažnějším infekčním nemocem do jisté míry omezení základního práva na tělesnou nedotknutelnost, svobodu člověka, svobodu shromažďování a nedotknutelnost obydlí, ale s povinným vážením, proč a co je skutečně nezbytné, jakou to má jinou alternativu (např. člověka lze poslat domů do karantény, nemusí se ani vždy provádět jeho zdravotní vyšetření).

Je upravena tzv. "cesta práva": občan dotčený rozhodnutím hygienika se může odvolávat (v případě podezření na závažnou infekční nemoc přenosnou na druhé se ale musí neprodleně podrobit izolaci či karanténě, odvolat se však může, někdy je diagnóza stanovena mylně apod.).

Instituty R. Kocha a P. Ehrlicha se nyní mj. zabývají ověřováním bezpečnosti a účinnosti vakcín proti covid-19: jednak dostávají hlášení od lékařů, nemocnic či obyvatelstva o vedlejších účincích po očkování (musela bych ověřit, v jaké formě), jednak dostávají pseudonymizované údaje od zemských zdravotních úřadů. Nejvíce dnes odborníky např. zajímá, jak dlouho trvá ochrana očkováním u jednotlivých vakcín (Německo to zkoumá i u jiných druhů očkování, např. proti chřipce). I na pseudonymizované údaje se vztahuje GDPR.

Autor: Vladimíra Bošková | čtvrtek 10.6.2021 12:56 | karma článku: 20.24 | přečteno: 448x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 377 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Očkování zcela jinak

Švýcarským soudům ani úřadům nepřísluší rozhodnout o povinnosti očkování. Co nejstrašnějšího zažili Švýcaři během pandemie?

13.6.2021 v 19:39 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 416 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kdyby hloupost nadnášela

Škoda, že nežije Václav Havel, protože ten by dnešním českým diktátorům řekl, že v současnosti v Evropě ani v ČR už není pandemie.

12.6.2021 v 14:27 | Karma článku: 27.06 | Přečteno: 815 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Richard Peterka

Jak souvisí covid s CO2?

Kdo rozhoduje o tom, čemu se bude říkat dezinformace? Podle čeho se takoví lidé ve Facebooku, Google, Seznamu či v redakcích médií asi rozhodují?

15.6.2021 v 9:00 | Karma článku: 18.52 | Přečteno: 197 | Diskuse

Štěpánka Bergerová

K čemu je dobré pohlaví …

Sněmovna před necelými čtrnácti dny sice schválila novou podobu občanských průkazů, ve kterých zůstane označení jste-li muž nebo žena, tím ale pohlavní debata v parlamentu zdaleka neskončila.

14.6.2021 v 22:08 | Karma článku: 31.06 | Přečteno: 592 | Diskuse

Ladislav Větvička

V srdcu jaderne valky

Su vikendy, kdy se člověk ocitne v jakemsik kolotoču dějin, aniž by to planoval. Su to zvlaštni okamžiky. Fajne, hezke a pěkne.

14.6.2021 v 19:45 | Karma článku: 40.48 | Přečteno: 3350 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Delta ve Vídni

Rakouská lékařská komora: očkovat má jen lékař, ten zvládne anafylaxe. Kolik nakažených indickou variantou v UK skončilo v nemocnici?

14.6.2021 v 18:10 | Karma článku: 12.01 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Už nebude pandemická vlna

Třicet stupňů ve stínu - nemělo by Německo odhodit roušky? Na WC do hospody bez testu, aspoň v Berlíně. Pro imunitu stačí 43 procent odolné populace?

14.6.2021 v 13:10 | Karma článku: 9.45 | Přečteno: 377 | Diskuse
Počet článků 1097 Celková karma 15.58 Průměrná čtenost 827

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, pak působila jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz