Pacienti v Nizozemí: spory v rukou soudce

23. 08. 2019 14:38:53
Podobně jako v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku či ve Velké Británii se mohou i pacienti v Nizozemí domáhat satisfakce bez soudů, zato s pomocí soudce při mimosoudním šetření.

Holandská vláda ve spolupráci s Evropskou komisí zlepšila svůj národní systém přezkoumání stížností pacientů za pomoci nezávislého orgánu, jemuž předsedá (zpravidla bývalý) soudce jmenovaný se souhlasem ministrů spravedlnosti a zdravotnictví, dalším členem tohoto mimosoudního orgánu je odborník jmenovaný příslušnou profesní organizací (např. lékařskou) a třetím členem je osoba nominovaná pacientem nebo pacientskými organizacemi (zástupce laické veřejnosti).

Tento výbor (či komise) funguje nezávisle v rámci nadace pro spotřebitele (ta také musí souhlasit s osobou soudce jako předsedy šetřícího orgánu). Jeho postupy se řídí novým zákonem o kvalitě zdravotní péče, stížnostech a sporech. Hlavní výbor pro přezkum stížností pacientů sídlí v Haagu (lze ho nalézt pod pojmem degeschillencommissiezorg.nl, zčásti v angličtině); podle charakteru stížnosti se ustaví šetřící výbor např. pro nemocnice, pro samostatně působící ambulantní lékaře, porodní asistentky, pro psychiatrickou péči, vězeňství, ošetřovatelskou péči apod. Vždy předsedá nezávislý právník, vždy jsou zastoupeny obě strany sporu (např. za lékařskou organizaci a za pacientské organizace). Výbor musí nejen dodržet postupy stanovené v zákoně "o sporech", ale i např. občanský zákoník (jak má vypadat řádná "smlouva" mezi lékařem a pacientem aj.) či předpisy pro procesní (soudní) postupy (např. je třeba vyslechnout obě strany sporu).

Pacient má zaplatit malý (symbolický) poplatek za vyřízení stížnosti (v Rakousku či Německu je to zdarma), poskytovatel zdravotní péče má složit určitou částku či dodat bankovní záruku (aby se pacient ev. domohl odškodnění). Zástupce poskytovatele péče i zástupce pacienta zde nehájí jednostranně zájem stran sporu, ale musejí vystupovat zcela nestranně, nezávisle, přezkoumat návrhy důkazů, vyslechnout strany sporu, ev. konzultovat případ s nezávislými odborníky, ověřit dodržení různých předpisů, vč. závazných standardů - směrnic k péči apod. Rozhodnutí výboru je pro obě strany sporu závazné, nicméně se mohou odvolat k dalšímu (odvolacímu) mimosoudnímu orgánu a poté případně k soudu. Soud může např. rozhodnout, že postupy výboru nesplnily základní požadavky procesního práva (např. nedostatečně vyslechl lékaře či pacienta) nebo požadavky zákona o sporech apod.

Nový zákon platí od r. 2016, nizozemská vláda k němu uvádí: Je třeba mít systém, v němž je pacient slyšen, zajistit, aby se nedostatky ve zdravotnictví neopakovaly, systém, který i zdravotnickým pracovníkům umožní poučit se ze stížností pacientů. Od r. 2017 musejí mít všichni poskytovatelé zdravotní péče (vč. například porodních asistentek, ale i např. hypnoterapeutů) na vlastním pracovišti "úřední osobu", která má přezkoumávat stížnosti pacientů, pokud se rozhodnou obrátit přímo na poskytovatele, u něhož nebyli s něčím spokojeni: pacient by se měl dovědět výsledek do dvou měsíců, příslušná osoba s ním musí kauzu osobně probrat, pokusit se o uspokojivé vyřešení (vč. možného finančního odškodnění z pojištění zdravotnického zařízení či poskytovatele jako fyzické osoby). Část pacientů ale svou stížnost směřuje na nezávislejší výbor pro spory, jak jsem uvedla výše (ale také např. hlásí své negativní zkušenosti státnímu inspektorátu pro zdravotní péči či do registru nežádoucích příhod nebo disciplinární radě pro příslušnou profesi).

I když je pacient v Nizozemí - na rozdíl od jiných zemí - podroben malému poplatku, pokud spor vyhraje, tento poplatek se mu vrátí a výbor mu může přiznat navíc odškodnění (např. za zbytečné bolesti, za náklady na cestování kvůli "opravné" péči jinde aj.).

Zákon o kvalitě zdravotní péče, stížnostech a sporech mj. definuje, co to ta kvalita je: postupy poskytovatelů musejí odpovídat stanoveným předpisům, směrnicím, standardním zvyklostem - jak by postupoval ve vztahu ke zdravotním obtížím jiný kvalifikovaný (a korektní) profesní pracovník, např. při jakých obtížích je třeba na prvém místě zvolit jaké vyšetření...

Zdravotnická zařízení musela podle tohoto zákona zavést vlastní vnitřní systémy pro bezpečnost a kvalitu péče vč. umožnění všem zaměstnancům hlásit nežádoucí incidenty (vč. rizik - potenciální nebezpečí pro pacienta), a to bez obav z postihů. Incidenty se pak probírají nejen na úrovni jednotlivých zdravotnických pracovišť (a činí se náprava), ale závažnější se musejí hlásit do státního systému registrace nežádoucích příhod. Výzkumní pracovníci z různých zemí ovšem zjišťují, že ne vždy poskytovatel péče zaznamená nežádoucí příhodu do zdravotní dokumentace pacienta a ne vždy ji zdravotnické zařízení ohlásí do státního registru; to se v minulosti ověřilo i v Nizozemí, ale dnes se dá na leccos přijít právě tím, že poskytovatel sice opomenul své povinnosti (ohledně záznamu či ohlášení), ale nezávislý výbor (či jiné místo) se od pacienta o nežádoucí události dověděl - od pacientů se někdy ověří porušení povinností zdravotnického zařízení či pracovníka.

Nizozemští poskytovatelé mají povinnost říct pacientovi (stejně jako v jiných západních zemích), že došlo k nějakému nedostatku v péči. Podle zákona to musejí uvést v dokumentaci, projednat to s pacientem. (Některá nizozemská zařízení rovnou nabídnou odškodnění.)

Výzkumní pracovníci, ať z Evropy či USA, v některých svých studiích poukazují na to, že je lepší systém šetření stížností s účastí veřejnosti - pacienti k němu mívají větší důvěru.

Členové haagského výboru pro přezkum podnětů od pacientů nesmějí být ve střetu zájmů: musejí přiznat, že lékaře nebo pacienta osobně znají apod., pak by na jejich místo pro konkrétní případ nastoupil náhradník (opět za příslušnou organizaci).

Pacient ani lékař nemusejí mít svého advokáta, ale mohou ho mít, nicméně soudce jako předseda orgánu pro stížnosti je zárukou dodržování předpisů. Pacient se může nechat na jednání zastoupit např. členem své rodiny (řízení je i pro ev. pozůstalé po úmrtí pacienta).

Haagský výbor publikuje výroční zprávy a na jeho webu si lze mj. číst jeho rozsudky: např. podle roků, podle typu zdravotnického zařízení (nemocnice, soukromá klinika, ale i třeba alternativní medicína) aj. Osobní údaje pacientů a poskytovatelů jsou zde anonymizovány, ale je uvedeno místo, kde se událost stala, apod. Stížnosti lze zasílat digitálně nebo poštou 24 hodin denně. K tématu se budu ještě vracet, už jen proto, že u nás existuje naprosto nevyhovující "systém" (spíše nesystém) nakládání se stížnostmi pacientů, kdy na mimosoudní úrovni fungují jen profesní organizace (bez nezávislého právníka v čele šetřícího orgánu a bez účasti veřejnosti) a nebo ministerstvo zdravotnictví či kraj, jež jsou v rukou převážně lékařů (např. dochází k nedodržování správní řádu, k porušování vyrovnaného postavení stěžovatele a odpůrce, pacientům u nás ani není umožněno přezkoumat standardy péče, odůvodnění zamítnutí stížnosti neodpovídá někdy požadavkům předpisů pro úřady a soudy).

Různé informační zdroje nabízejí velmi zajímavé studie o mimosoudním šetření stížností pacientů či i o hlášení nežádoucích příhod ve zdravotnictví. Např. univerzitní lékařské centrum v Amsterodamu ve studii zpracované v minulosti uvedlo, že zdravotničtí pracovníci (zkoumaného vzorku zařízení) oznámili deset nežádoucích příhod (a to nejčastěji sestry, lékaři jen v malé míře), zatímco pacienti ve stejném období 14 příhod (a to v mnoha případech pacienti ani nepoznají, že byli svědky něčeho velmi nebezpečného pro nemocné). .

Autor: Vladimíra Bošková | pátek 23.8.2019 14:38 | karma článku: 6.41 | přečteno: 225x

Další články blogera

Vladimíra Bošková

Prezident republiky - pomohou mimozemšťané?

Pan prezident Zeman si stále častěji začíná sám sobě odporovat; zrazuje ho paměť, nějaké tělesné onemocnění nebo ještě něco jiného?

20.9.2019 v 17:08 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 294 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Nekrolog - vzpomínka na ministry zdravotnictví

Současného resortního ministra Adama Vojtěcha jsem si našla na youtube v dřívější jeho roli docela příjemného zpěváka hezkých písniček. Snad by se k této nekonfliktní činnosti mohl zase vrátit.

20.9.2019 v 11:30 | Karma článku: 8.69 | Přečteno: 344 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Urgentní péče plíživým tempem

Zřejmě aby se nějak zlegalizoval příslib premiéra vložit do přefinancovaného a neefektivního českého zdravotnictví další milióny až miliardy, odehrála se celá série tiskovek resortního ministerstva.

19.9.2019 v 13:13 | Karma článku: 9.21 | Přečteno: 281 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Kauza Babiš a právní stát

Během posledních 30 let jsme zanedbali mj. zkvalitnění zákonů pro účinnější eliminaci možného konfliktu zájmů na nejrůznějších úrovních; týká se to členů vlády, úředníků, ředitelů nemocnic aj.

14.9.2019 v 10:54 | Karma článku: 19.37 | Přečteno: 694 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Irena Aghová

Skandální záležitost: dr.Polčák versus prezident.

Nechci rozmnožovat články, které se hemží v tisku na téma Polčákovo vyjádření vůči hlavě státu. Tento článek je spíše o jeho společenských, právních a mravních dopadech na společnost. Nikdo nezná dne ani hodiny.

23.9.2019 v 9:37 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 3 | Diskuse

Josef Nožička

Radní pro školství za Piráty žádá školy, aby omluvily studenty kvůli účasti na stávce

Je v pořádku, když příslušný radní pro školství žádá ředitele škol, aby omluvili žáky kvůli jejich účasti na stávce za ochranu klimatu?

23.9.2019 v 8:03 | Karma článku: 26.65 | Přečteno: 487 | Diskuse

Michael Laitman

Pět druhů lásky, aneb jak lidé vnímají lásku.

Lidé vnímají postoj ostatních k sobě odlišně. Gary Chapman, autor knihy „Pět druhů lásky“, jíž se prodalo pět milionů výtisků, popsal různé přístupy a vnímání každého typu člověka z hlediska vnímání lásky.

23.9.2019 v 7:55 | Karma článku: 12.64 | Přečteno: 116 | Diskuse

Luboš Chott

Chodím městem a dívám se za vrata aneb Nadržuje Jiránek Rozdělovu?

Myslím si, že kdyby kladenský primátor Jiránek bydlel například jako já u kročehlavského Václaváku, tak by byl vyštaficírovaný a bez povalujících se individuí, ale... Protože bydlí v Rozdělově, tak máme Václavák i já smůlu.

23.9.2019 v 7:12 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 84 | Diskuse

Karel Januška

Důkazy a názory

Vědní obory obvykle zkoumají příčinné souvislosti mezi nějakými jevy. Když Archimedes zkoumal, zda zlatník spotřeboval všechno zlato k výrobě šperku, objevil zákon, kterému se učí děti na všech školách druhého stupně.

23.9.2019 v 5:04 | Karma článku: 7.78 | Přečteno: 145 | Diskuse
Počet článků 455 Celková karma 11.34 Průměrná čtenost 1137

Většinu svého života autorka věnovala novinářské profesi, nyní působí jako knihovnice. Ve volném čase více než deset let zastávala funkci předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů a členky poradního orgánu zmocněnce pro lidská práva.

Najdete na iDNES.cz